dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

KẾ HOẠCH V/v thực hiện công văn số: 1756 /BGDĐT-CTHSSV thực hiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 07/4/2014 Được viết ngày Thứ hai, 07 Tháng 4 2014 09:52

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - TÀI CHÍNH HN

 

Số:           /KH – ĐT&QS

V/v thực hiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 07/4/2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2014

KẾ HOẠCH

V/v thực hiện công văn số: 1756 /BGDĐT-CTHSSV

thực hiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 07/4/2014

Căn cứ Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện” và hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 07 tháng 4 hàng năm.

Thực hiện công văn số 1756 /BGDĐT-CTHSSV về việc thực hiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 07/4/2014, Trường trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà nội xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH CỦA KẾ HOẠCH.

- Nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người thông qua chiến dịch truyền thông trên các phương tiện thông tin của nhà trường nhằm động viên, khuyến khích được nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện, đặc biệt nhân dịp “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2014.

- Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền “hiến máu cứu người” coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trong công tác giáo dục chính trị cho Đoàn viên thanh niên nhất là học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

II – NỘI DUNG.

1 – Công tác tuyên truyền.

- Các thông điệp tuyên truyền trên trang Web side của nhà trườngngày từ ngày 05/4/2014 đến hết ngày 30/ 4/ 2014 :

“Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp”;

“Hiến máu cứu người – Xin đừng thờ ơ!”;

“Máu cứu người – Bắt đầu từ các nhà quản lý!”.

- Ngày 07/4/2014 tổ chức chào cờ.

Ngoài các nội dung sinh hoạt như định kỳ, nhà trường tiến hành tuyên truyền các nội dung liên quan đến “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - ngày 07/4/2014, đồng thời nhất mạnh các kết quả đã đạt được mà nhà trường triển khai về công tác hiến máu trong năm 2014 ( ngày 26/ 3/ 2014 trong lễ ra quân của Quận Đoàn Hà Đông).

          - Đăng tải bức thư của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” (Thư đề ngày 02/4/2007)

2 - Tổ chức các hoạt động.

- Đảng ủy, Ban giám hiệu.

Trực tiếp quán triệt và chỉ đạo cho các khoa, phòng lồng ghép vào nội dung sinh hoạt của đơn vị mình trong tháng 4/ 2014.

- Phòng Đào tạo & Quản sinh.

+ Làm kế hoạch về việc thực hiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 07/4/2014.

+ Tổ chức chào cờ, xây dựng nội dung, chủ động tuyên truyền trong học sinh, sinh viên.

+ Tổng hợp các nội dung để báo cáo kết quả về Bộ GDĐT trước ngày 30/4/2014.

- Đoàn thanh niên của nhà trường.

+ Tổng hợp các kết quả hiến máu tháng 3/ 2014.

+ Phối kết hợp với phòng Đào tạo & Quản sinh để tổ chức tuyên truyền.

- Các khoa, tổ giáo viên.

chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm triển khai đọc thư của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” (Thư đề ngày 02/4/2007) trong buổi sinh hoạt lớp và báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất vào 20/ 4/ 2014.

- Các giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớp khóa 35, khóa 36 – Hệ chính quy.

Thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch mà nhà trường đã đề ra.

 

 Nơi nhận:

- Sở GDĐT HN(để báo cáo); ;

- ĐU, BGH(để báo cáo);

- Các khoa, phòng , tổ GVCT(để TH);

- Các lớp HS K35, K36(để TH);

- Lưu: ĐT& QS.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Nghiêm Quốc Vương

 "Hiến máu cứu người- Một nghĩa cử cao đẹp";


          "Hiến máu cứu người- Xin đừng thờ ơ!";

 

             "Máu cứu người- Bắt đầu từ các nhà quản lý"!

 

Hình ảnh hoạt động

 • nusinh1.jpg
 • tangsach huong.jpg
 • DH5.jpg
 • bdg.jpg
 • IMG_1216.jpg
 • DH4.jpg
 • IMG_0903.jpg
 • IMG_0946.jpg
 • IMG_0937.jpg
 • doan2.jpg
 • IMG_0108.jpg
 • tangsach 36a2.jpg
 • tangsach quan.jpg
 • IMG_0902.jpg
 • IMG_0917.jpg
 • KG3.jpg
 • IMG_0926.jpg
 • tang sach 35b1.jpg
 • hoa 1.jpg
 • IMG_0923.jpg
Hotline: 02433533733; 0938122876;0902297007
Yahoo Chat yahooid1Skype Chat skypeid1
Name1Mobile number1
rem van phong may rua xe