dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2017 Được viết ngày Thứ tư, 09 Tháng 5 2018 09:29

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2017

( Kèm theo Công văn số 351/TCDN - DNCQ ngày 21/ 02/ 2017

Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề)


I - Thông tin chung.

      1. Tên trường: Trường trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội.

      2. Mã trường:

      3. Địa chỉ: Số 953, Quốc lộ 6, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

      4. Điện thoại: 0433.821.791                                            Fax:  …………………..

      5. Hiệu trưởng: Vương Anh Tuấn                                   Điện thoại: 0961125119

      6. Website: http://www.hefc.edu.vn,                               Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

II - Thông tin tuyển sinh.

 

TT

Mã ngành/ nghề

 

 

Tên ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức

tuyển sinh

 

Thời gian tuyển sinh

       Cao đẳng

Trung cấp

Chính quy

Liên thông

Tốt nghiệp THPT

Tốt nghiệp THCS

1

42340201

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành :  Ngân hàng

 

 

20

30

Xét tuyển

 

 

 

 

Liên tục trong năm

2

42340201

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành :  Tài chính doanh nghiệp

 

 

20

30

Xét tuyển

3

42340201

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành: Quản lý ngân sách

 

 

20

30

Xét tuyển

4

42340201

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành: Thuế

 

 

20

30

Xét tuyển

5

42340201

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành: Tài chính xã, phường, thị trấn

 

 

20

30

Xét tuyển

6

42340301

Kế toán hành chính sự nghiệp

 

 

20

30

Xét tuyển

7

42340303

Kế toán doanh nghiệp

 

 

50

200

Xét tuyển

8

42340304

Kế toán hợp tác xã

 

 

20

30

Xét tuyển

9

42340305

Kế toán xây dựng

 

 

20

30

Xét tuyển

10

42340107

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

 

 

20

30

Xét tuyển

11

42380101

Pháp luật

 

 

30

90

Xét tuyển

12

42480207

Tin học ứng dụng

 

 

30

50

Xét tuyển

III - Mô tả ngành, nghề đào tạo.

1 - Ngành: Tài chính - Ngân hàng;  Chuyên ngành: Ngân hàng

- Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nghiệp vụ ngân hàng, đặc biệt là nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, nghiệp vụ kho quỹ, kế toán giao dịch và kỹ năng giao dịch trong ngân hàng… để thực hiện được các công việc của nhân viên tín dụng, giao dịch viên, nhân viên kho quỹ tại các tổ chức tài chính - tín dụng.

- Học sinh sau khi tốt nghiệp có cơ hội đảm nhận chức danh nhân viên tín dụng, giao dịch viên, nhân viên kho quỹ tại ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, các tổ chức tài chính phi ngân hàng (công ty tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư…). Có thể tự lập nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân, có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.

2 - Ngành: Tài chính - Ngân hàng, Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp.

- Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện được công việc của một nhân viên tài chính doanh nghiệp như: thực hiện các công việc thống kê trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp; vận dụng và chủ động thực hiện các quy định luật pháp trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp; thực hiện các chế độ, chuẩn mực, chính sách, quy định về kế toán, tài chính, thuế, bảo hiểm trong hoạt động của doanh nghiệp; lập và triển khai kế hoạch huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, tài sản của doanh nghiệp…

- Học sinh sau khi tốt nghiệp có cơ hội đảm nhận chức danh Nhân viên Tài chính doanh nghiệp tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Có thể tự lập nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân, có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.

3 - Ngành: Tài chính - Ngân hàng,  Chuyên ngành: Quản lý ngân sách.

- Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện được các công việc của Nhân viên quản lý tài chính công như: phân tích và quản lý tài chính khu vực công; phân tích, lập kế hoạch ngân sách; đọc được báo cáo tài chính - kế toán, quy trình, hệ thống và tổng hợp các kiến thức đó để giám sát, kiểm soát rủi ro tài chính và xây dựng kế hoạch để quản lý có hiệu quả nguồn tài chính của đơn vị … tại các cơ quan liên quan đến lĩnh vực tài chính công.

      - Học sinh sau khi tốt nghiệp có cơ hội đảm nhận chức danh Nhân viên quản lý tài chính công tại các cơ quan tài chính, thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước các cấp; tại các đơn vị cung cấp hàng hóa/ dịch vụ công; các doanh nghiệp nhà nước; cơ quan kiểm toán nhà nước… Có thể tự lập nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân, có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.

4 - Ngành: Tài chính - Ngân hàng,  Chuyên ngành: Thuế.

- Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện được công việc của nhân viên phụ trách về lĩnh vực thuế tại các doanh nghiệp và cơ quan thuế như: sử dụng phần mềm liên quan đến nghiệp vụ thuế; lập được báo cáo thuế tháng và báo cáo thuế năm; đọc và phân tích được báo cáo tài chính - kế toán - báo cáo thuế cũng như quy trình, hệ thống và tổng hợp các kiến thức đó để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai và nộp thuế của các tổ chức thuộc đối tượng quản lý.

- Học sinh sau khi tốt nghiệp có cơ hội đảm nhận chức danh nhân viên thuế vụ tại các cơ quan thuế; nhân viên lập báo cáo thuế tại các công ty, doanh nghiêp. Có thể tự lập nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân, có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.

5 - Ngành: Tài chính - Ngân hàng,  Chuyên ngành: Tài chính xã, phường, thị trấn.

            - Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện được công việc công chức xã phường phụ trách công tác tài chính như: phân tích và quản lý tài chính xã phường; phân tích, lập kế hoạch ngân sách xã phường; thực hiện được công việc của nhân viên kế toán; xây dựng kế hoạch để quản lý có hiệu quả nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

      - Học sinh sau khi tốt nghiệp có có cơ hội đảm nhận chức danh công chức xã phường phụ trách công tác tài chính - kế toán xã phường tại UBND các xã, phường, thị trấn. Có thể tự lập nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân, có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.

6 - Ngành: Kế toán hành chính sự nghiệp.

- Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện được các công việc gồm tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo kế toán tài chính,  lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Học sinh sau khi tốt nghiệp có cơ hội đảm nhận chức danh kế toán tổng hợp, kế toán từng phần hành, thủ kho, thủ quỹ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp (như UBND quận huyện - xã phường, trường học, bệnh viện,viện nghiên cứu, trung tâm…), các tổ chức chính trị - xã hội. Có thể tự lập nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân, có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.

7 - Ngành: Kế toán doanh nghiệp .

- Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện được các công việc gồm tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo kế toán tài chính,  lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm tại các doanh nghiệp.

- Học sinh sau khi tốt nghiệp có cơ hội đảm nhận chức danh kế toán tổng hợp, kế toán từng phần hành, thủ kho, thủ quỹ, nhân viên kinh tế tại các doanh nghiệp (ngoài ra có thể đảm nhận chức danh kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; Làm việc trong các phòng, ban trong doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội); Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân, có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.

8 - Ngành: Kế toán hợp tác xã.

- Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện được các công việc gồm tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo kế toán tài chính, lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm tại các đơn vị kinh tế hoạt động theo mô hình hợp tác xã.

- Học sinh sau khi tốt nghiệp có cơ hội đảm nhận chức danh kế toán tổng hợp, kế toán từng phần hành, thủ kho, thủ quỹ, nhân viên kinh tế tại các đơn vị kinh tế hoạt động theo mô hình hợp tác xã; Có thể tự tạo lập hợp tác xã và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân, có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.

9 - Ngành: Kế toán xây dựng

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện được các công việc gồm tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo kế toán tài chính, lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm tại các doanh nghiệp xây dựng. Ngoài ra còn trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng để thực hiện các công việc lập, phân tích, đánh giá dự án đầu tư; Lập dự toán công trình, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu, dự án thi công công trình, hồ sơ quyết toán công trình trong lĩnh vực xây dựng.

- Học sinh sau khi tốt nghiệp có cơ hội đảm nhận chức danh kế toán hoặc làm các công việc chuyên môn tại các doanh nghiệp xây dựng như: kế toán tổng hợp, kế toán từng phần hành, thủ kho, thủ quỹ, nhân viên kinh tế, quản lý điều hành dự án xây dựng, phân tích và xây dựng các mô hình, tổ chức thi công các công trình xây dựng. Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân, có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.

10 - Ngành: Kinh doanh thương mại và dịch vụ.

      - Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện công việc của nhân viên bán hàng, nhân viên giao nhận, nhân viên tiếp thị, nhân viên chăm sóc khách hàng… như: Thu thập, nghiên cứu thông tin thị trường; Thực hiện thành thạo việc ghi chép chứng từ, hóa đơn, sổ sách báo cáo bán hàng; Bảo quản, dự trữ hàng hóa theo đúng quy định; Kiểm kê, bàn giao ca kíp; Bố trí, sắp xếp hàng hóa trong kho, quầy tủ; Sử dụng thành thạo các thiết bị thương mại như: Cân, ẩm kế, thiết bị phòng cháy chữa cháy, máy thu tính tiền…

- Học sinh sau khi tốt nghiệp có cơ hội đảm nhận các công việc ở vị trí Nhân viên bán hàng, nhân viên giao nhận, nhân viên tiếp thị, nhân viên chăm sóc khách hàng…tại doanh nghiệp thương mại dịch vụ, các siêu thị, và các doanh nghiệp khác. Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân, có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.

11 - Ngành: Pháp luật.

      - Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện được các công việc của nhân viên phụ trách công tác tư pháp, nhân viên hỗ trợ pháp luật như: Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho nhân dân; Đăng ký và quản lý hộ tịch; Soạn thảo các văn bản hành chính, hợp đồng, các loại đơn thư,…; Tư vấn pháp lý về các lĩnh vực dân sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình, …; Thực hiện công tác chứng thực, hòa giải tại cơ sở; Tham mưu trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.      

- Học sinh sau khi tốt nghiệp có cơ hội đảm nhận các công việc ở vị trí nhân viên tư pháp, nhân viên hỗ trợ pháp luật tại các cơ quan Nhà nước, Tòa án, Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan tư pháp cấp xã, cấp huyện; Phòng Pháp chế, phòng Hành chính của các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp,…Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân, có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.

12 - Ngành: Tin học ứng dụng.

      - Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện được các công việc của vị trí kỹ thuật viên tin học như: Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (các mô hình vừa và nhỏ). Sử dụng thành thạo các hệ cơ sở dữ liệu phổ biến. Sử dụng thành thạo bộ tin học văn phòng MS Office; Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống mạng cục bộ, xây dựng, quản lý các tài nguyên công nghệ thông tin của đơn vị; Thiết kế, xây dựng và quản trị các hệ thống web ứng dụng trong các lĩnh vực thông tin, cổng thông tin điện tử.

     - Học sinh sau khi tốt nghiệp có cơ hội đảm nhận công việc ở vị trí kỹ thuật viên với cương vị người vận hành, quản lý hệ thống, điều phối kỹ thuật trong: Các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm; các doanh nghiệp, công ty bảo trì, lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học; các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng,..., các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT./.

 Nơi nhận:                                           

- Như trên;

- Lưu: VT, ĐT&QS, TTKT&ĐBCL.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

        Ths.Vương Anh Tuấn

Hình ảnh hoạt động

 • IMG_0903.jpg
 • bgdh3.jpg
 • IMG_0329.jpg
 • dai hoi truong tctc ha noi 1.jpg
 • DH9.jpg
 • dai hoi truong tctc ha noi 2.jpg
 • tangsach duong.jpg
 • tanghoa83.jpg
 • IMG_0090.jpg
 • hue1.jpg
 • DH5.jpg
 • IMG_0942.jpg
 • IMG_0027.jpg
 • bgdh5.jpg
 • tangsach lan.jpg
 • tangsach 35c1.jpg
 • CC chung.jpg
 • anh dep truong.jpg
 • IMG_0368.jpg
 • bgdh6.jpg
Hotline: 0433533733
Yahoo Chat tqk_neuSkype Chat skypeid1
Mr. Khánh - 0932243568
Yahoo Chat ngoc_hoangSkype Chat skypeid1
Mr. Thiệp - 0969877918
rem van phong may rua xe