dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

Khoa Kế toán -Kiểm toán Được viết ngày Thứ tư, 20 Tháng 12 2017 08:22

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN                                            

Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thị Tuyết

                      Sinh ngày: 21/05/1972

                      Quê quán:  Xã Hồng Dương- Thanh Oai - Hà Nội

                      Nơi cư trú:Số 27 Quốc lộ 6 - Tổ 9- Phường Phú Lãm - Hà Đông -                           Hà Nội

                      Trình độ chuyên môn: Ths. Kế toán; Cử nhân Chính trị học

                                                       Trình độ lý luận: Cao cấp Lý luận

                                                       Điện thoại: 09045855968 Phó Trưởng khoa: Ths. Phạm Thị Hải Đăng

                                                        Sinh ngày: 31/08/1976

                       Quê quán:  Xã Dân Hòa - Thanh Oai - Hà Nội

                       Nơi cư trú: Tổ DP Hoàng Văn Thụ - Phường Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội

                       Trình độ chuyên môn: Ths. Kế toán

                       Trình độ lý luận:

                                                        Điện thoại:0982795876

 DANH SÁCH GIÁO VIÊN KHOA KÊ TOÁN - KIỂM TOÁN

 

Số

TT

HỌ TÊN

SINH NGÀY

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Tuyết

21/05/1972

Ths. Kế toán; Cử nhân Chính trị học

09045855968

2

Phạm Thị Hải Đăng

31/08/1976

Thạc sĩ Kế toán

0982795876

3

Trương Mai Hương

9/1/1979

Ths Kế toán - Kiểm toán & PT, Cử nhân Kinh tế Bảo hiểm

0988755789

4

Đặng Thị Thu Hà

02/04/1979

Ths QTKD, CN Kế toán - TC

0984522356

5

Lê Thị Hà Giang

28/8/1985

Ths Kế toán

0979118028

6

Nguyễn Thị Nhung

30/9/1987

Cử nhân Kế toán

0915660320

7

Thái Thị Huệ

19/9/1987

Thạc sĩ Kế toán

01657784866

8

Nguyễn Thị Thanh Hoa

21/4/1987

Thạc sĩ Kế toán

0976085287

9

Đinh  Thị Việt Hà

11/8/1987

Thạc sĩ Kế toán

01693802569

10

Vương Anh Tuấn

5/10/1962

Thạc sĩ Kế toán (Giáo viên kiêm chức)

0912145913

11

Nghiêm Quốc Vương

27/3/1971

Thạc sĩ  Kế toán (Giáo viên kiêm chức)

0934618368

12

Nguyễn Ngọc Huyền

  23/3/1983

Thạc sĩ Kế toán, CN Quản trị TC – Kế toán (Giáo viên kiêm chức)

0903471500

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA KHOA KẾ TOÁN -KIỂM TOÁN

- Khoa Kế toán -Kiểm toán là một trong các đơn vị thuộc khối đào tạo, trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường. Khoa Kế toán - Kiểm toán có mối quan hệ phối hợp công việc với các phòng chức năng; với các khoa, bộ môn khác và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường;

- Khoa Kế toán - Kiểm toán là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, định hướng phát triển các chuyên ngành thuộc ngành Kế toán - Kiểm toán. Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; quản lý công tác chuyên môn và quản lý học sinh thuộc trách nhiệm và thẩm quyền; đảm bảo thực hiện tốt các khâu trong chương trình đào tạo của những ngành thuộc Khoa trực tiếp quản lý. Quản lý chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng từng môn học.

NHIỆM VỤ CỦA KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các môn học: Lý thuyết kế toán, kế toán chuyên ngành, kiểm toán, kế toán máy, thực hành kế toán, thực tập kế toán;

- Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý trường;

- Tham gia xây dựng nội dung chương trình các ngành học; tổ chức thực hiện và quản lý quá trình giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng trong chương trình, kế hoạch chung của trường;

- Tổ chức thực hiện và quản lý công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên và học sinh trong chương trình, kế hoạch của khoa và của trường; chủ động khai thác các dự án; phối hợp với các tổ chức khoa học- công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các hội thảo khoa học. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp được giao và các đề tài với cơ quan, đơn vị bên ngoài. Hướng dẫn học sinh thực hành, thực tập tốt nghiệp;

- Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo;

- Quản lý cán bộ, viên chức và người học thuộc khoa Kế toán - Kiểm toán theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, viên chức và người học. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ, viên chức thuộc khoa Kế toán - Kiểm toán;

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo. Phối hợp với các khoa Kế toán - Kiểm toán có liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện học sinh trong quá trình đào tạo theo các quy định của Bộ Lao động -Thương binh & Xã hôi;

- Thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm và giáo dục học sinh;

- Phân định các giới hạn phạm vị chuyên môn, nội dung và phương pháp đào tạo của từng chuyên ngành trong khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện;

- Quản lý, điều hành, phối hợp hoạt động của các bộ môn trực thuộc. Lập kế hoạch và chỉ đạo các bộ môn tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy; tham mưu và triển khai các hoạt động gắn thực hành, thực tập với sản xuất kinh doanh; xây dựng kế hoạch bổ sung đội ngũ cho các bộ môn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên kế cận;

- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong khoa Kế toán;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giáo viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy;

- Thực hiện công tác báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và nhà trường;

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của Nhà nước và của trường. Xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy và học, thực hành, thực tập. Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại khoa Kế toán;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

QUYỀN HẠN CỦA KHOA KẾ TOÁN -KIỂM TOÁN

- Được quyền tổ chức thực hiện các hoạt động theo nhiệm vụ quy định, sau đó báo cáo lại Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đó.

   - Được đề xuất Ban Giám hiệu và các hội đồng chức năng khác về phương hướng, mục tiêu, cơ cấu, phương pháp đào tạo chung của toàn trường;

   - Được đề xuất Ban Giám hiệu về các biện pháp điều chỉnh cần thiết để thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo về chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán;

- Trực tiếp quản lý cán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất thuộc khoa quản lý.

            - Được đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn của khoa; phục vụ cho hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Khoa Kế toán -Kiểm toán;

            - Được sử dụng các loại tài liệu, phương tiện, đồ dùng dạy học, cơ sở vật chất kỹ thuật của trường để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và thực nghiệm nghiên cứu khoa học của Khoa;

            - Được tham gia họp để bàn bạc, thảo luận, góp ý về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và giáo dục; về chủ trương kế hoạch phát triển đào tạo, tổ chức quản lý của nhà trường và các vấn đề có liên quan có liên quan đến quyền lợi của giáo viên trong Khoa;

            - Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Nhà nước. Đề xuất với Ban Giám hiệu về việc tổ chức cho giáo viên tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tham quan học tập các trường bạn, đi thực tế tại cơ sở...;

   - Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn khác trong việc tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà trường;

   - Được đề xuất khen thưởng và kỷ luật lên thường trực HĐTĐ trường đối với cán bộ, giáo viên trong khoa;

- Thực hiện các quyền khác theo chỉ đạo hoặc ủy quyền của lãnh đạo trường. Được hưởng các quyền lợi theo chế độ quy định và theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường;

TỔ CHỨC NHÂN SỰ CỦA KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

            - Trưởng khoa: 01 người

            - Phó Trưởng khoa: Số lượng từ 01 đến 02 người (tùy thuộc vào quy mô và tình hình thực tế của khoa).

            - Tổ trưởng bộ môn thuộc khoa

            - Các giáo viên.

Hình ảnh hoạt động

 • bgdh4.jpg
 • tang sach- thong.jpg
 • IMG_0019.jpg
 • t.tuan83.jpg
 • dh10.jpg
 • IMG_0902.jpg
 • CC chung.jpg
 • tangsach quan.jpg
 • nusinh2.jpg
 • KG7.jpg
 • bgdh1.jpg
 • hoa 1.jpg
 • IMG_0945.jpg
 • 2013-07-02-383.jpg
 • nusinh4.jpg
 • IMG_0368.jpg
 • tangsach 36a2.jpg
 • IMG_0935.jpg
 • IMG_0921.jpg
 • bgdh5.jpg
Hotline: 0433533733
Yahoo Chat tqk_neuSkype Chat skypeid1
Mr. Khánh - 0932243568
Yahoo Chat ngoc_hoangSkype Chat skypeid1
Mr. Thiệp - 0969877918
rem van phong may rua xe