dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

Phòng Tài chính- Kế toán Được viết ngày Thứ tư, 20 Tháng 12 2017 08:19

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Phó Trưởng phòng điều hành phòng: Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Huyền

                             Sinh ngày: 23/3/1983 

   Quê quán: Thôn Dương Khê - Xã Phương Tú -Ứng Hòa -  Hà Nội

   Nơi cư trúThôn Dương Khê - Xã Phương Tú -Ứng Hòa -  Hà Nội

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán, Cử nhân Quản trị Tài chính - Kế toán

   Trình độ lý luận: Đang học Trung cấp Lý luận - Hành chính

                             Điện thoại: 0981230383

     DANH SÁCH NHÂN VIÊN PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

  

Số TT

HỌ TÊN

SINH NGÀY

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Ngọc Huyền

23/3/1983

Thạc sĩ Kế toán, CN Quản trị TC – Kế toán

0903471500

2

Nguyễn Thị Thoa

01/08/1977

Cử nhân Kế toán

0982238882

3

Nguyễn Thị Hà

24/06/1966

Ysĩ -Trung cấp Kế toán

0906201969

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

- Phòng TCKT là một trong các phòng chức năng của nhà trường, trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường. Phòng TCKT có mối quan hệ phối hợp công việc với các phòng chức năng khác; với các khoa, bộ môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường;

- Phòng TCKT có chức năng tham mưu phương hướng, biện pháp, xử lý và tổng hợp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng qui chế, chế độ theo qui định hiện hành.

NHIỆM VỤ  CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

- Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ được hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, sử dụng các khoản thu trong trường; 

 Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm;

-  Đề xuất thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn, định mức thu chi;

 Đề xuất dự toán chi thường xuyên hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ cấp trên giao;

-  Đề xuất phân bổ tài chính thường xuyên hàng năm;

-  Hướng dẫn, tham mưu xét duyệt các phòng khoa lập dự toán mua vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ, tài sản hàng năm;

- Báo cáo đến các cơ quan cấp trên về dự toán thu, chi tài chính của trường hàng quí, năm và báo cáo cần thiết khác cho kho bạc nhà nước nơi giao dịch;

-  Thực hiện chi xuất tài chính cho các khoản chi theo chế độ qui định, các khoản chi theo dự toán, chi công việc được Hiệu trưởng phê duyệt;

- Trình Hiệu trưởng phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán của các phòng, khoa;

- Thực hiện việc thu, nộp các loại thuế theo qui định của nhà nước;

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính.Thực hiện dự toán thu, chi hàng năm, chế độ chi trả cho người lao động, chế độ quản lý tài sản, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản;

- Thực hiện thủ tục giao dịch với kho bạc nhà nước và ngân hàng nơi mở tài khoản.

- Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định của nhà nước;

- Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo qui định hiện hành của nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của hiệu trưởng, của cấp trên;

- Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ qui định;

- Phản ánh đầy đủ, rõ ràng, chính xác, dễ hiểu, kịp thời, trung thực các nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính vào chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính;

- Hàng năm kết hợp với phòng TC-HC-QT thực hiện kiểm kê cuối năm và định giá lại tài sản;

- Kết hợp với phòng TC-HC-QT trong việc kiểm tra việc sửa chữa, mua sắm tài sản, vật tư, thiết bị ….. trong toàn trường;

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm;

- Quản lý ngân sách thu, chi tài chính theo chế độ quy định và theo quy chế chi tiêu nội bộ;

- Thực hiện việc kiểm tra, việc chấp hành chế độ thu, chi, quản lý việc sử dụng các loại vật tư, trang thiết bị ở các phòng, khoa. Phối hợp với phòng Đào tào và Quản sinh cân đối, điều chỉnh việc mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ đào tạo, tuyển sinh, …; đồng thời theo dõi quá trình nhập xuất, sử dụng vật tư theo quy chế mua sắm, quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị;

-  Kiểm tra dự toán sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn và kiểm tra dự toán, quyết toán công trình xây dựng cơ bản;

-  Nghiên cứu và triển khai các biện pháp nhằm tiết kiệm tránh lãng phí trong việc sử dụng chi tiêu tài chính;

-  Thống kê, quyết toán ngân sách theo chế độ quy định. Công khai kinh phí hoạt động hàng năm và quyết toán kinh phí hàng năm (kể cả các khoản thu do thực tập kết hợp sản xuất, sản xuất và dịch vụ) bằng các hình thức thích hợp;

-  Thực hiện chế độ quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ và nguyên tắc quản lý của Nhà nước;

-  Làm lương và các khoản thu nhập khác, trích nộp bảo hiểm hàng tháng cho  CB-CC-VC-NLĐ-NLĐ;

-  Kết hợp phòng TC-HC-QT triển khai và vận dụng chế độ chính sách đối với CB-CC-VC-NLĐ;

-  Chuẩn bị các tài liệu, tham mưu ký kết và thanh lý các hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng. Tham mưu công tác tài chính - kế toán trong đơn vị cho Hiệu trưởng;

-  Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của phòng mình cho Website của nhà trường;

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công và tham gia các hoạt động chung do Nhà trường và các đoàn thể tổ chức.

QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

- Được quyền tổ chức thực hiện các hoạt động theo nhiệm vụ quy định, sau đó báo cáo lại Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đó;

- Trực tiếp quản lý cán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất thuộc phòng quản lý;

- Được đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn của phòng;

- Được quản lý và sử dụng các tài sản, trang thiết bị do nhà trường trang bị thuộc trách nhiệm quản lý của phòng;

- Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn trong việc tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà trường;

- Có quyền yêu cầu các phòng, khoa, bộ môn cung cấp đầy đủ kịp thời các chứng từ, số liệu liên quan đến công tác lập kế hoạch, kế toán, kiểm tra kế toán và kiểm kê tài sản của nhà trường;

 - Có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán;

 - Được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên kế toán của nhà trường;

 - Được tổ chức phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phát hiện những lãng phí báo cáo Ban Giám hiệu để sử lý kịp thời;

- Được chủ động giao dịch với các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan hữu quan để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của phòng;

- Được đề xuất khen thưởng và kỷ luật lên thường trực HĐTĐ trường đối với cán bộ, nhân viên trong phòng;

- Thực hiện các quyền khác theo chỉ đạo hoặc ủy quyền của lãnh đạo trường. Được hưởng các quyền lợi theo chế độ quy định và theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

         - Trưởng phòng: 01 người

         - Phó Trưởng phòng: 01 người

         - Phụ trách kế toán (hoặc Kế toán trưởng): Do Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng kiêm nhiệm (tùy theo tình hình thực tế của phòng).

         - Các kế toán viên.

         - Thủ quỹ, thủ kho.

Hình ảnh hoạt động

 • KG1.jpg
 • nusinh4.jpg
 • tangsach oanh.jpg
 • IMG_0923.jpg
 • thay thung.jpg
 • IMG_0918.jpg
 • dai hoi truong tctc ha noi 1.jpg
 • tang sach huyen dt.jpg
 • nusinh2.jpg
 • IMG_0912.jpg
 • IMG_0053.jpg
 • KG2.jpg
 • tangsach 36a2.jpg
 • DH4.jpg
 • tang sach 36a1.jpg
 • bgdh9.jpg
 • IMG_0945.jpg
 • dai hoi truong tctc ha noi 2.jpg
 • bgdh4.jpg
 • IMG_0931.jpg
Hotline: 02433533733; 0938122876;0902297007
Yahoo Chat yahooid1Skype Chat skypeid1
Name1Mobile number1
rem van phong may rua xe