dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

Tư tưởng của Bác Hồ đối với người cán bộ làm công tác thanh tra Được viết ngày Thứ hai, 16 Tháng 6 2014 02:01

 

          Để kiểm soát bộ máy chính quyền, bảo đảm các cơ quan Nhà nước và cán bộ, nhân viên Nhà nước thực hiện đúng trách nhiệm của mình, bảo đảm sự liêm chính và phục vụ nhân dân, bảo vệ nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ, ngày 23/11/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Khi nói về người cán bộ làm công tác thanh tra, người đã nhn mnh nhng yêu cu riêng đối vi người cán b làm công tác thanh tra là:

Thứ nhất: Cán b thanh tra phi có đạo đức cách mng, phi gương mu

Một trong những yêu cu quan trng đối vi cán b thanh tra mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập, như người nói đó là: “Cán b thanh tra như cái gương cho người ta soi mt, gương m thì không soi được. Vì thế cán b thanh tra phi rèn luyn đạo đức cách mng”. Người lý gii: “Thường vì cơ quan, địa phương, b phn hay công vic nào có ch không đúng, ch sai lm mi cn thanh tra (cũng có khi thanh tra cái tt, nơi tt, nhưng thường là như vy) cho nên phm cht ca người cán b thanh tra là phi t mình nghiêm chnh, phi có đạo đức cách mng. Thí d, phái anh tham ô đi thanh tra tham ô thì không được, phái người lười đi thanh tra công vic người khác thì cũng không được. Cán b thanh tra phi có đạo đức cách mng, phi hiu nhân tình thế c đã đành, nhưng t mình còn phi gương mu cho người khác”.

(Bác hồ với cán bộ thanh tra tại hội nghị tổng kết công tác Thanh tra toàn miền Bắc năm 1961)

Theo tư tưởng ca người, phm cht đạo đức cách mng ca người cán b thanh tra còn th hin vic người cán b đó hiu rõ vinh d được làm công tác thanh tra, không mc bnh cá nhân ch nghĩa. Người nói: “Đối vi cán b, được làm công tác thanh tra là mt vinh d. Vì sao? Vì công tác thanh tra là mt công tác quan trng, Đảng và Chính ph có tin cy mi giao cho làm nhim v y. Có th nói cán b thanh tra là tai, mt ca Đảng và Chính ph, tai mt có sáng sut thì người mi sáng sut”. Người cũng phê bình “Mt s cán b chưa yên tâm công tác, cho làm công tác thanh tra không tiến b, thc mc v tin đồ, đứng núi này trông núi n, mun xin đi công tác khác. Như thế là không hiu rõ nhim v ca mình, không hiu vinh d ca mình, là mc bnh cá nhân ch nghĩa”.

Thứ hai: Cán b thanh tra phi có năng lc, kinh nghim và uy tín

Người đã dy: “Khi đã có chính sách đúng, thì s thành công hoc tht bi ca chính sách đó là do cách t chc công vic, nơi la chn cán b và do nơi kim tra. Nếu ba điu y sơ sài, thì chính sách đúng my cũng vô ích”. Khi nói v trách nhim ca người lãnh đạo là phi kim tra công vic ca các cơ quan, ca các cán b cp dưới, Người ch rõ, không th gp ai cũng phái đi kim tra cn phi có mt nhóm cán b nhiu kinh nghim và giàu năng lc để giúp mình đi kim tra.

Ngay sau khi thành lp Ban Thanh tra đặc bit, ngày 31 tháng 12 năm 1945, Ch tch H Chí Minh đã ký Sc lnh s 80/SL c C Bùi Bng Đoàn, nguyên Chánh nht ca Toà thượng thm Hà Ni - mt nhân sĩ ni tiếng, v quan cao tui, có tiếng liêm khiết ca triu đình cũ và ông Cù Huy Cn - mt trí thc tr có năng lc, hăng hái, trong nước cũng biết tiếng, mt v B trưởng tr vào Ban Thanh tra đặc bit.

Đồng thời người đã chỉ đạo ban hành các qui định c th v tiêu chun nghip v đối vi ngch công chc ngành Thanh tra để th chế hóa các quan đim ca Đảng, Nhà nước.

Thứ ba: Cán b thanh tra phi c gng hc tp, trau di đạo đức cách mng, nâng cao trình độ lý lun, nghip v, chuyên môn.

Hiểu rõ về v trí, vai trò, tính cht ca công vic thanh tra cho nên quan điểm của người về yêu cu đối vi người cán b thanh tra là phm cht, năng lc, trình độ, kinh nghim và uy tín phải cao. Trong bài nói chuyn ti Hi ngh cán b thanh tra toàn min Bc năm 1957, sau khi nêu lên nhng yêu cu đối vi người cán b thanh tra, Ch tch H Chí Minh nói: “Nói như thế có phi là làm cán b thanh tra khó khăn không, có phi thn thánh mi làm được thanh tra không? Vì ai cũng có ưu, cũng có khuyết, nhưng cán b nào được chn đi làm vic thanh tra là Đảng và Chính ph có tin mi chn mình, mình phi rèn luyn, hc tp, c gng sa cha khuyết đim, phát huy ưu đim”. Người còn căn dn: “Rèn luyn đạo đức cách mng có khó không? Khó. Nhưng c hc tp, sa đổi, c phát huy ưu đim, sa cha khuyết đim; công vic ca cán b thanh tra đòi hi cái đó ln hơn cán b khác. Các cô, các chú cũng là cán b cách mng, quyết tâm rèn luyn, hc hi nht định làm tròn nhim v. Nhưng phi quyết tâm Như cái dao bây gi chưa sc nhưng cn phi cht, nên phi c mài sc”.

Để uốn nắn những khuyết điểm mà còn biu hin mt s cán b thanh tra, người thng thn phê phán, như “kèn ca địa v; chưa tht đoàn kết; đối vi công vic thì chưa đi sâu đi sát, thm chí có khi ra oai, do dm nhng người b kim tra”. Người cho rng, nhng cán b thanh tra này phi “t thanh tra mình và sa cha nhng khuyết đim”. Người ân cn căn dn: “Cán b thanh tra phi c gng hc tp, hc cái hay, tránh cái d, trau di đạo đức cách mng, nâng cao trình độ lý lun, trình độ nghip v và trình độ chuyên môn để làm vic cho tt”.

Như vậy, theo tư tưởng, quan đim ca Ch tch H Chí Minh, công tác thanh tra, kim tra có mt v trí, vai trò rt quan trng. Thanh tra, kim tra là mt b phn ca công tác lãnh đạo, công tác qun lý. Nó là công c phc v s lãnh đạo ca Đảng, s qun lý ca Nhà nước. Thanh tra, kim tra luôn luôn gn lin vi qun lý, là mt ni dung ca qun lý. Thanh tra, kim tra còn là mt phương thc phát huy dân ch, tăng cường pháp chế, là mt bin pháp hu hiu để phòng nga, ngăn chn, phát hin và x lý nhng biu hin quan liêu, tham ô, lãng phí, nhng hành vi vi phm pháp lut khác trong hot động qun lý và thc hin ch trương, chính sách ca Đảng, pháp lut ca Nhà nước và nhim v được giao.

          T tính cht, v trí và vai trò quan trọng ca công tác thanh tra, kim tra đã nói ở trên, cho thấy trong công tác thanh tra, kiểm tra rất cần s quan tâm, giúp đỡ, s trc tiếp ch đạo, lãnh đạo ca cp u và chính quyn quản lý. Đây là mt trong nhng yếu t quyết định đến hiu lc, hiu qu công tác thanh tra. Nó đòi hi công tác thanh tra phi được tiến hành vi nhng yêu cu tuân theo pháp lut; bo đảm chính xác, khách quan, trung thc, công khai, dân ch, kp thi và không trùng lp v phm vi, đối tượng, ni dung, thi gian thanh tra gia các cơ quan thc hin chc năng thanh tra; không làm cn tr hot động bình thường ca cơ quan, t chc, cá nhân được thanh tra, kim tra. Cũng chính do v trí, vai trò quan trng ca công tác thanh tra cho nên nó đặt ra yêu cu đối vi người cán b thanh tra là phi có phm cht đạo đức cách mng, phi t mình gương mu, có năng lc, kinh nghim và uy tín; đồng thi phi luôn luôn c gng rèn luyn, trau di đạo đức cách mng và hc hi nâng cao trình độ chuyên môn, nghip vụ.                                                                                           

                                                                                                                                                                            S.T

 

                                                                                                                                                      Đào Tiến Dương

 

Hình ảnh hoạt động

 • dai hoi truong tctc ha noi 1.jpg
 • bgdh2.jpg
 • IMG_0368.jpg
 • DH5.jpg
 • IMG_0935.jpg
 • KG3.jpg
 • tangsach duong.jpg
 • tang sach 36a1.jpg
 • IMG_0926.jpg
 • tuan ngoc.jpg
 • tang sach-Sep tuan.jpg
 • tangsach quan.jpg
 • 023.jpg
 • IMG_1208.jpg
 • t.tuan83.jpg
 • IMG_0946.jpg
 • DH4.jpg
 • 9.jpg
 • IMG_0903.jpg
 • IMG_0027.jpg
Hotline: 02433533733; 0938122876;0902297007
Yahoo Chat yahooid1Skype Chat skypeid1
Name1Mobile number1
rem van phong may rua xe